Texts

  • Epistola et Decreta Dubia

    • Latin SS Eutychianus, Epistola et Decreta Dubia
  • De decretis Eutychiano adscriptis

    • Latin SS Eutychianus, De decretis Eutychiano adscriptis