Texts

  • Epistolae II Dionysii Episcopi ad SS Dionysium

    • Latin Dionysius of Alexandria, Epistolae II Dionysii Episcopi ad SS Dionysium
  • Epistola Dionysii Alexandrini episcopi ad Stephanum papam fragmentum

    • Latin Dionysius Alexandrinus, Epistola Dionysii Alexandrini episcopi ad Stephanum papam fragmentum