Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הזבחכשר.והנסכיםפסולים.הנסכיםכשריןוהזבחפסול.אפילוזהוזהפסולין.הזבחלאירדוהנסכיםירדו