Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דםתמימיםבדםבעלימומים.ישפךלאמה.כוסבכוסותרביאליעזראומרקרבכוסאחד.יקריבוכלהכוסות.וחכמיםאומרים