Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וחכמיםפוסלין.אמררבייוסיהגלילימהאםבמקוםשהמחשבהפוסלתבחוץ.לאעשהאתהמשוארכיוצא.מקוםשאיןהמחשבה