Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

תוסיף.אמרלורביאליעזרלאנאמרבלתוסיףאלאכשהואבעצמו.אמרלורבייהושעלאנאמרבלתגרעאלאכשהואבעצמו.ועודאמררבייהושע.כשנתת