Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אתהאדםעלפיעדאחד.אועלפיהבעלים.ברובע.ובנרבע.ובמוקצה.ובנעבד.ובאתנן.ובמחיר.ובכלאים.ובטריפה.וביוצאדופן