Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שמהמועליןבה.עולהשמועליןבהלשמה.כששינהאתשמהאינודיןשימעלובה.אמרלורבייהושעלא.אםאמרתבחטאתששינהאתשמהלשםעולה.שכןשינה