Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

באלולקרןדרומיתמזרחית.היהמולקאתראשהממולערפה.ומבדיל.וממצהאתדמהעלקירהמזבח.נטלאתהראש.והקיףביתמליקתולמזבח.וספגובמלח.וזרקועלגביהאישים.באלולגוףוהסיראתהמוראה.ואתהנוצה.ואתבנימעיםהיוצאיםעמה.והשליכןלביתהדשן.שיסעולאהבדיל.ואם