Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כלהעוליםלמזבח.עוליןדרךימין.ומקיפיןויורדיןדרךשמאל.חוץמןהעולהלשלשהדבריםאלו.שהיועולים.וחוזריםלעקב