Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חטאותהצבורוהיחיד.אלוהןחטאותהצבור.שעיריראשיחדשים.ושלמועדות.שחיטתןבצפוןוקבולדמןבכלישרתבצפון.ודמן