Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלודבריםשאיןחייביןעליהםמשוםפגול.הקומץ.והלבונה.והקטרת.ומנחתכהנים.ומנחתכהןמשיחוהדם.והנסכיםהבאיםבפניעצמן