Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בדםפסולין.כשר.שאיןהמחשבהפוסלתאלאחוץלזמנווחוץלמקומו.והפסחוהחטאתשלאלשמן