Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הקרנים.חוץלזמנואוחוץלמקומו.כשר.ואיןחייביםעליהםמשוםפגול.ונותר.וטמא