Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לפיכךהםפוסליםבמחשבה.וכולןשקבלואתהדםחוץלזמנו.וחוץלמקומו.אםישדםהנפשיחזורהכשרויקבל