Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

למחר.אומקצתדמולמחר.להקטיראמוריולמחראומקצתאמוריולמחר.לאכולבשרולמחר.אוכזיתמבשרולמחר.אוכזיתמעורהאליהלמחר.פגולוחייביןעליוכרת