Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דמובחוץ.אומקצתדמובחוץ.להקטיראתאמוריובחוץ.אומקצתאמוריובחוץ.לאכולבשרובחוץ.אוכזיתמבשרובחוץ.אולאכולכזיתמעורהאליה