Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

השוחטאתהזבחלזרוקדמובחוץ.אומקצתדמובחוץ.להקטיראתאמוריובחוץ.אומקצתאמוריובחוץ.לאכולבשרו