Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מחוסרזמן.ביןבגופו.ביןבבעליו.איזההיאמחוסרזמןבבעליו.הזב.והזבה.ויולדת.ומצורע.שהקריבוחטאתםואשמםבחוץפטורין