Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היוסובליןאותםבמוטות.יצאוהראשוניםחוץלחומתהעזרה.והאחרוניםלאיצאו.הראשוניםמטמאיןבגדים.והאחרוניםאינןמטמאיןבגדיםעד