Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טבוליום.ומחוסרכפורים.אינןחולקיםבקדשיםלאכוללערב.אונן.נוגעואינומקריב.ואינוחולקלאכוללערב.בעלימומין.בין