Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בישלבוקדשיםוחולין.אוקדשיקדשיםוקדשיםקלים.אםישבהןבנותןטעם.הריהקליםנאכליןכחמורין.ואינןטעונין