Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קלים.טעוניןמריקהושטיפה.רבישמעוןאומרקדשיםקליםאינןטעוניןמריקהושטיפה.רביטרפוןאומראםבשלבומתחלתהרגל.יבשלבואתכלהרגל.וחכמיםאומרים