Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

להשעתהכושר.ביןשלאהיהלהשעתהכושר.איזוהיאשהיהלהשעתהכושרשלנהשנטמאהושיצאה.ואיזוהיאשלאהיהלהשעתהכושר.שנשחטהחוץלזמנהוחוץלמקומה.ושקבלופסולין