Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ובהלוך.ובזריקה.רבישמעוןמכשירבהלוך.שהיהר׳שמעוןאומראיאפשר