Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הפסחוהחטאתששחטןשלאלשמן.קבלוהלךוזרקשלאלשמן.אולשמןושלאלשמן.אושלאלשמןולשמן.פסולים.כיצד