Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ומןהמשטיחשלאדמה.ביתשמאיאומריםנותןבידיםטהורות.ואםנתןבידיםטמאות.טמאן.ביתהללאומריםנותןבידיםטמאותומפרישתרומתובטהרהמןהעבטומןהמשטיחשלעלים.הכלשויםשהואנותןבידיםטהורות.ואםנתןבידיםטמאות.טמאן:האוכלמןהסלים.ומןהמשטיחשלאדמה.אףעלפישמבוקעותומנטפותלגת.הריהגתטהורה.מןהעבטומןהמשטיחשלעלים.ונפלממנוגרגריחידי.אםישלוחותם.טהור