Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלראש.שנטלהאחתמשיניהן.ועשאןשלמתכות.הריאלוטמאין.ועלכלןאמרר׳יהושע.דברחדשחדשוהסופרים.ואיןלימהלהשיב:התורםאת