Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עריבהשהיהטבולתיום.לשיןבהאתהעסהוקוציןממנהחלה.ומקפתוקוריןלהשם.מפנישהיאשלישי.והשלישיטהור