Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אוכלמעשרשהוכשרבמשקה.ונגעבוטבוליום.אוידיםמסואבות.מפרישיןממנותרומתמעשרבטהרה.מפנישהואשלישי.והשלישי