Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חוטשלביצה.שקרםעלדפנותשללפס.ונגעבוטבוליום.מןהשפהולפנים.חבור.מןהשפהולחוץ.אינו