Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ירקשלתרומהוביצהטרופהנתונהעלגביו.ונגעטבוליוםבביצה.לאפסלאלאהקלחשכנגדו.ר׳יוסיאומרכלהסדרהעליון.אםהיהכמיןכובע.אינהחבור:חוטשלביצה.שקרםעלדפנותשללפס.ונגעבוטבוליום.מןהשפה