Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חביתשנקבהביןמפיהביןמשוליהביןמצדיה.ונגעבוטבוליום.טמאה.רבייהודהאומרמפיהומשוליהטמאה.מן