Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חביתששקעהלתוךבורשליין.ונגעבוטבוליום.מןהשפהולפנים.חבור.משפהולחוץ.אינוחבור.ר׳יוחנן