Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בהן.אלוואלואינןמטמאיןושארכלהטמאיןביןקליןביןחמורין.המשקההיוצאים