Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בכלהטומאות.השעורהוהכוסמתבזמןשהןקלופים.והחטהביןשהיאקלופה.ביןשאינהקלופה.הקצחוהשמשוםוהפלפל.ר׳יהודהאומראףאפוניםלבניםטמאיםבטבוליוםואיןצריךלומרבכלהטומאות:
משקהטבוליוםכמשקיןשהואנוגעבהן