Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

התוקעלתוךהבור.אולתוךהדות.אולתוךהפיטס.אםקולשופרשמעיצא