Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

גמליאלבטבלא.ובכותלבעלייתו.שבהןמראהאתההדיוטות.ואומרהכזהראית.אוכזה.מעשהשבאושנים.ואמרוראינוהושחריתבמזרח.וערביתבמערב.אמררבייוחנןבןנוריעדי