Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שבאושנים.ואמרוראינוהושחריתבמזרח.וערביתבמערב.אמררבייוחנןבןנוריעדישקרהם.כשבאוליבנה.קיבלןרבן