Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ראשביתדיןאומרמקודש.וכלהעםעוניןאחריומקודשמקודש.ביןשנראהבזמנו.ביןשלאנראהבזמנומקדשיןאותו