Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הלבנה.לפניהחמה.אולאחרהחמה.לצפונה.אולדרומה.כמההיהגבוה.ולאיןהיהנוטה.וכמההיהרחב.אםאמר