Mishnah Tractate Rosh Hashanah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עלששהחדשיםהשלוחיןיוצאין.עלניסן.מפניהפסח.עלאבמפניהתענית.עלאלולמפניראשהשנה.עלתשרי