Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אוכליןמשלהןוהיאאוכלמשלו.ואםאינוידועאיזהמהןנשחטראשון.אוששחטושניהןכאחד.הואאוכלמשלו.והםאינםאוכליםעמו.ושלהןיצאלכיתהשריפה.ופטוריןמלעשותפסחשני.אמרלהןאםאחרתי.צאוושחטועלי.הלךומצאוושחטוהןלקחוושחטו.אםשלהןנשחטראשון.הןאוכליןמשלהן.והואאוכלעמהן.ואםשלונשחטראשון.הואאוכלמשלו.והןאוכליןמשלהן.ואםאינוידועאיזהמהם