Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אםשלונשחטראשוןהואאוכלמשלו.והםאוכליםעמומשלו.ואםשלהןנשחטראשון.הםאוכליןמשלהןוהיאאוכלמשלו.ואםאינוידועאיזהמהןנשחטראשון.אוששחטושניהןכאחד.הואאוכלמשלו.והםאינםאוכליםעמו.ושלהןיצאלכיתהשריפה.ופטוריןמלעשותפסח