Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מהןנשחטראשון.אוששחטושניהןכאחד.הואאוכלמשלו.והםאינםאוכליםעמו.ושלהןיצאלכיתהשריפה.ופטוריןמלעשות