Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אוכלמשלו.והםאוכליםעמומשלו.ואםשלהןנשחטראשון.הםאוכליןמשלהןוהיאאוכלמשלו.ואםאינוידועאיזה