Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאאמרלהן.ולאאמרולו.אינןאחראיןזהלזה:שתיחבורותשנתערבופסחיהן.אלומושכיןלהןאחדואלומושכיןלהןאחד.אחדמאלובאלואצלאלו.ואחדמאלובאלואצלאלו.וכךהםאומריםאםשלנוהואהפסחהזה.ידיךמשוכותמשלך.ונמניתעלשלנו.ואםשלךהואהפסחהזהידינומשוכותמשלנו