Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שניםשנתערבופסחיהם.זהמושךלואחד.וזהמושךלואחד.זהממנהעמו