Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אחדואלומושכיןלהןאחד.אחדמאלובאלואצלאלו.ואחדמאלובאלואצלאלו.וכךהםאומרים