Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הואהפסחהזה.ידיךמשוכותמשלך.ונמניתעלשלנו.ואםשלךהואהפסחהזהידינומשוכותמשלנוונמנינועלשלךוכןחמשחבורותשלחמשהחמשהושלעשרהעשרה.מושכיןלהן